Sociálne vedy

Čo hľadá genealóg?

Čo hľadá genealóg?Čo hľadá genealóg si môžeme ukázať na ďalšom rozlíšení pri pojme Entstehung. Tento pojem neodkazuje k príslušnosti nejakého zoskupenia ako predchádzajúci, ale k vzniku, k okamihu objavenia. Vymedzuje sa tu pritom opozícia...

Genealógia v etymologickom význame a v Nietzcheho význame

Genealógia v etymologickom význame a v Nietzcheho význame.Pojem genealógie sa tu používa v inom význame ako ho bežne chápeme. V klasickom význame genealógia hľadá počiatok, pôvod vecí a ideí. Foucalt vychádzajúc z Nietzcheho nečasových...

Genealógia v etymologickom význame a v Nietzcheho význame

Historik tak hľadá pravdu, ktorá je však svojou podstatou nedávna a patrí našej dobe. Namiesto nájdenia pravdy v minulosti, pretvára minulosť do pravdy súčasnosti. Historik vychádzajúc z nejakého diskurzu, už v ňom samom má...

Aké sú metódy genealógie a čo skúma genealógia

Aké sú metódy genealógie a čo skúma genealógia Na začiatku tohto článku si F. postavil otázku, ako ponímať dejiny, ako im porozumieť. Treba ich skúmať z pozície určitého metadiskurzu, ktorý je iba lepšie alebo...

Prostriedky dobrého výcviku

2. Prostriedky dobrého výcvikuÚlohou disciplinárnej moci je hlavne vycvičiť, aby potom mohla lepšie vyberať a odoberať na čo najefektívnejšie využitie indivíduí. Úspech tejto, nenápadnej moci, spočíva v jej hierarchickom pohľade, normalizačnej sankcii a ich...

Normalizačná sankcia

Normalizačná sankcia1.) Dozor samotný by však bol iba záznamom bez zasahovania. Bola by to iba suchá deskripcia a klasifikovanie. V tomto smere je jej komplementom sankcia. Špecifický trestný mechanizmus, ktorý fungoval v každej nami...

Umenie rozvrhovania

3.) Korelácia tela a gesta – Rozloženie gest a hľadanie ich čo najkratšieho vykonania však mohlo negatívne pôsobiť pri výkone celého aktu zloženého z mnohých gest. Preto sa podrobovalo analýze aj zosúladenie jednotlivých gest...

Organizácia genéz

Organizácia genézDisciplíny, ktoré analyzovali priestor, využívajú toto vedenia na kapitalizáciu času. Dosahovali to štyrmi postupmi, ktoré F. dokumentuje na príklade vojenskej organizácie:1.) Rozdelením trvania aktov na postupné, následné alebo paralelné úseky, z ktorých každý...

Skladanie síl

Skladanie sílCieľom disciplíny iste bolo dosiahnutie ekonomická efektívnosť. To sa zabezpečovalo tak, že každé indivíduum malo byť užitočné. Tak sa postupne prekalkulovala prax individuálnych a kolektívnych umiestnení, premiestňovaním izolovaných prvkov alebo skupín. Postupy, ktoré...

Umenie rozvrhovania

Vytváral sa tak v spoločenských inštitúciách priestor, ktorý bol architektonický, hierarchický a funkcionálny. Umožňoval fixovanie indivíduí, obeh procesov, oddelenie segmentov indivíduí a zároveň operačné zviazanie pri výkone procedúry, poslušnosť a lepšiu ekonómiu času pohybov....