Sociálne vedy

Discilína – Poslušné telá

Táto nová politická anatómia nebol jav, ktorý sa objavil náhle a naraz. Bol vytváraný postupnými a drobnými procesmi, ktoré boli rozptýlené na rôznych miestach, v rôznych inštitúciách (napr. na stredných, neskôr základných školách, v...

Umenie rozvrhovania

Umenie rozvrhovaniaAko vlastne táto disciplína fungovala, ako dosahovala efektívnosť telesných procesov? V prvom rade to bolo umenie rozvrhovania, technika individualizácie tela v priestore. Teda priestorová dimenzia disciplíny, druhou dimenziou bol čas. 1.) Vytvárali sa...

Discilína – Poslušné telá

Prečo sa vlastne ideme zaoberať týmito novými schémami poslušnosti? Predsa v každej spoločnosti je telo pevne zovreté mocou, ktorá mu vnucuje obmedzenia, zákazy a povinnosti.V týchto nových technikách je niečo nové a to hlavne:–...

Discilína

Discilína 1. Poslušné teláV 18. storočí sa z vojaka stalo niečo čo sa vyrába, z neforemného cesta, z neschopného tela sa urobil požadovaný stroj. Držanie tela sa postupne narovnalo, vypočítaný tlak postupne prechádza každou...

Erving Goffman

Erving Goffman[Ondrejkovič]. Mead – proces interakcie základný spoločenský predpoklad, aby identita mohla vzniknúť, identita = spoločenská štruktúra, ktorá vyrastá so spoločenskej skúsenosti. – prebraté Goffmanom – pri očakávaniach, ktorým je subjekt vystavený možno rozoznať...

Jean Piaget

Jean PiagetTória vývojových okgnitívnych š tádií Táto teória vychádza z podrobného pozorovania (+pokusov) obmedzeného počtu jedincov (malé deti, dospievajúci)Štádiá kognitívneho vývoja : dôraz sa kladie na schopnosť dieťaťa porozumieť svetu. Deti vyberajú a interpretujú...

George Herbert Mead

George Herbert Mead[Giddens] . výklad hlavných fáz vývoja dieťaťa, pozornosť venovná predovšetkým utváraniu vedomia vlastného “ja”.. paralely medzi Freudovym a Meadovym pojatím, v Meadovom pojatí dieťa nie je vystavené tak veľkému napätiu ako u...

E.H. Erickson

E.H. Erickson– prienik psychoanalytických konceptov do teórie socializácie. Zámerom jeho snaženia nájsť spojenie medzi indivíduom a spoločnosťou a prekonať ich protirečenia. Fázu detstva interpretuje na báze inštinktov , ale túto teóriu rozvíja ďalej, obohacuje...

Zigmund Freud

Zigmund FreudFreud a jeho nasledovníci priamo rozvíjali teórie, ktoré patria k sociológií alebo sociálnej psychológií: teóriu socializácie indivídua, štruktúru rodiny a dynamiku vzťahov medzi jej členmi, teóriu psychickej väzby medzi členmi spoločenských skupín., teóriu...

Tradičná analýza dokumentov sa zakladá:

Tradičná analýza dokumentov sa zakladá na porozumení a interpretácii dokumentov založených na individuálnej skúsenosti a intímnom postrehu. To na jednej strane umožňuje ísť hlboko do sociálnej alebo psychologickej podstaty dokumentu, na druhej strane však...