Sociálne vedy

Nástroje aktívnej politiky trhu práce

Nástroje aktívnej politiky trhu práce možnosti uchádzača o zamestnanie : • vykonávanie aktivačnej činnosti a tým získanie aktivačného príspevku pre uchádzačov o zamestnanie v hmotnej núdzi • vykonávanie absolventskej praxe a tým získanie príspevku...

Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti

Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti Ekonomické dôsledky – Nezamestnaní pociťujú nedostatok vecí osobnej potreby,– Nedostatok finančných prostriedkov sťažuje jednotlivcom plánovanie a organizovanie svojej budúcnosti stratu možnosti potvrdiť výdavkami svoj sociálny status.– V dôsledku ekonomických...

Rodinná politika ako súčasť sociálnej politiky,

Rodinná politika ako súčasť sociálnej politiky– podpora rodín prostredníctvom štátnej sociálnej podpory 3 základné systémy RP: – liberálny klasický systém – predpokladá zodpovednosť občana za jeho rozhodnutie a tento systém garantuje štátnu podporu rodinám...

Neodkladná zdravotná strarostlivosť

Neodkladná zdravotná strarostlivosť = zdravotná starostlivosť poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život, bez poskytnutia pomoci vážne ohrozuje zdravie, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť, zmeny správania a konania, ktoré ohrozuje osobu...

Preddavok na poistné

Preddavok na poistné Platí sa v každom kalendárnom mesiaci. Percentá sú rovnaké ako pri sadzbe poistného (otázka 17). Za zamestnanca odvádza preddavok zamestnávateľ. Ak je niekto zamestnanec aj SZČO preddavok za SZČO si odvádza...

Zánik verejného zdravotného poistenia

Zánik verejného zdravotného poistenia: A. smrťB. vyhlásenie za mŕtvehoC. FO s trvalým pobytom na území SR aj dňom:a. zánik trvalého pobytub. vznik ZP na území štátu v ktorom má sídlo zamestnávateľc. vznik ZP v...

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ VZ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období. VZ sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu je kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.Vznik verejného zdravotného poistenia...

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť Cieľavedomá činnosť štátu a ostatných subjektov, ktorá je zameraná na ochranu, podporu a obnovu zdravia obyvateľstva. Subjekty: Štát, štátne a neštátne subjekty, inštitúcie, obec, jednotlivec, rodina. Delenie zdravotného poistenia: -povinné verejné ZP...

Hlavné systémové zásady modernej sociálnej pomoci

Hlavné systémové zásady modernej sociálnej pomoci Zásada teritoriality: a. miesto zamestnania je na území štátu, kde sa zamestnanie vykonáva, ak chýba miesto stáleho zamestnania rozhoduje trvalý pobyt. b. SZČO vykonáva zárobkovú činnosť na území...