Sociálne vedy

Hmotná a sociálna núdza

16. Hmotná a sociálna núdza Hmotná núdza – vyjadruje takú sociálnu situáciu, stav, kedy nie sú zabezpečené hmotné životné podmienky občana a občan nemá prostriedky na zabezpečenie prípadne nie je schopný tieto prostriedky vlastným...

Sociálna terapia

8. Sociálna terapia – činnosť zameraná na obnovenie, ozdravenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza.Odstránenie porušenej rovnováhy medzi klientom a prostredím, je to vlastná činnosť sociálneho pracovníka s klientom...

Typy sociálnej práce

9. Typy sociálnej práceKuratívna – odstraňovanie, neutralizovanie alebo zmierňovanie určitých vzniknutých sociálne negatívnych situácií. Preventívna – zameriava sa na predchádzanie alebo znižovanie možných dôsledkov nežiadúcich javov. Je to najefektívnejšia investícia štátu. Skupinová – je...

Charakteristika sociálneho pracovníka

11. Charakteristika sociálneho pracovníkaa/ musí urobiť pre klienta maximumb/ nesmie robiť na úkor seba c/ sociálny pracovník sa stáva zodpovedným za občianske bohatstvo spoločnosti – hospodár s daňami – reálny postoj k vlastným možnostiam...

Záchranná sociálna sieť

6. Záchranná sociálna sieť– je podmienená zmenou štruktúry, znížením reálnych príjmov a životnej úrovne určitých skupín obyvateľstva a vyvolávaním sociálneho napätia– funkcia ZSS pôsobí na urýchlené vytváranie nových pracovných príležitostí– zachováva nevyhnutný čas na...

Regulatívna

Regulatívna – ide o vzájomné spolupôsobenie na reguláciu sociálneho života spoločnosti, legislatívy, štátu, podnikateľov a odborov. Veľmi dôležité je rešpektovanie medzinárodných dohôd. Štát na jednej strane pôsobí ako rozhodca v spornej otázke v oblasti...

Subjekty sociálnej politiky

5. Subjekty sociálnej politikyJedinec – je zodpovedný za kvalitu svojho života a rodiny. Rodina – napĺňajú sa v nej najpodstatnejšie vzťahy solidarity, vzájomnej sociálnej pomoci a formuje sa osobná zodpovednosť za svoj osud. Najdôležitejšia...

Sociálna práca a sociálna politika

3. Sociálna politika– spôsob sociálneho regulovania = regulovanie spoločnosti v záujme všetkých vrstiev spoločnosti. – súhrn všetkých opatrení, ktorých účelom je zlepšiť životné podmienky obyvateľstva v rámci daných hospodárskych a politických možností.– stanovuje zámer...

Sociálna práca a sociálna politika

Sociálna práca a sociálna politika1.Čo je to sociálne?Sociálno – spolupatričnosť, vzájomná spätosť ľudí, interakciaSociálny – spoločenský týkajúci sa celej spoločnosti, vychádzajúci zo životných podmienok, vyjadrujúci: životné istoty, blaho a dobro občanov v spoločnosti, pomoc,...

Teória vládnucej triedy

Teória vládnucej triedyRoško pri tvorbe svojej teórie vládnucej triedy obohatil Marxov pojem vládnucej triedy. Vo svojej práci Roško ani len nepolemizoval s niekým, kto by pochyboval o tom, že v socialistickej spoločnosti je robotnícka...