Sociálne vedy

Návrat k skúmaniu tried

Návrat k skúmaniu triedZačiatkom sedemdesiatych rokov sa výskum sociálnej štruktúry na Slovensku, podobne ako v Čechách preorientoval na výskum tried ako jadra sociálnej štruktúry. Bol to skôr dôsledok nižšej teoretickej úrovne slovenskej sociológie.Robotnícka trieda...

Teória antiburžoáznej triednej kolektivity

Teória antiburžoáznej triednej kolektivityRoškova teória – teóriu antiburžoáznej triednej kolektivity možno označiť za pokus o vypracovanie samostatnej teórie zbližovania. Pri jej tvorbe sa síce autorov odvolával na výskum zbližovania, táto teória však nebola pokračovaním...

Skúmanie sociálnej štruktúry v čase „prestavby“

Skúmanie sociálnej štruktúry v čase „prestavby“ Podobne ako predchádzajúce výskumy týkajúce sa sociálnej štruktúry na Slovensku mal pôvod mimovedecký. Išlo v prvom rade o rozpracovanie záverov zjazdov KSČ, v ktorých sa zdôrazňovala potreba obratu...

Skúmanie sociálnej mobility

Skúmanie sociálnej mobilityPrvý výskum sociálnej mobility obyvateľov Slovenska sa uskutočnil v roku 1967. Prebiehal paralelne s výskumom sociálnej stratifikácie.Spätosť mobility a stratifikácie vyplýval okrem iného aj zo skutočnosti, že vertikálna mobilita predpokladá existenciu vertikálnej...

Teória sociálnej mobility

Zdroje štrukturálnej mobility: rozvoj priemyslu, dramatický nárast vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne populácie, veľký prísun imigrantov atď. Čistá mobilita, nazývaná aj ako individuálna mobilita, výmenná mobilita, je mobilitou jednotlivcov, nie celých skupín alebo kategórií ľudí....

Skúmanie sociálnej stratifikácie a mobility slovenskej spoločnosti

Skúmanie sociálnej stratifikácie a mobility slovenskej spoločnostiDoteraz bola v slovenskej sociológii stratifikačne interpretovaná slovenská spoločnosť iba raz – vo výskume z roku 1967, uskutočnenom pod vedením Pavla Machonina. Tento výskum mala všetky atribúty, ktoré...

Systematizácia teórií tried a sociálnej stratifikácie

Judwiga Šanderová rozlišuje tri základné prúdy pojmového vymedzenia a chápania sociálnej stratifikácie, ktoré sa prejavujú aj v prístupoch k jej empirickému skúmaniu: liberálny, marxistický a weberovský prúd.Liberálny prúd, resp. smer sa používa pri skúmaní...

Teória sociálnej mobility

Teória sociálnej mobilitySociálna mobilita označuje pohyb jednotlivcov, ale i sociálnych skupín a sociálnych kategórií v stratifikačnom systéme spoločnosti z jednej pozície do druhej. Tvorcom pojmu a zakladateľom skúmania sociálnej mobility je rusko-americký sociológ Pitirim....

John H. Goldthorpe a jeho vymedzenie tried

John H. Goldthorpe a jeho vymedzenie triedGoldthorpe je dnes najznámejším predstaviteľom weberovskej línie skúmania sociálnej stratifikácie súčasných vyspelých spoločností i sociálnej mobility v týchto spoločnostiach. Je autorom a spoluautorom mnohých kníh a štúdií, ktoré...