Sociálne vedy

Systematizácia teórií tried a sociálnej stratifikácie

Systematizácia teórií tried a sociálnej stratifikácieTak ako existuje veľké množstvo teórií, koncepcií a prístupov ku skúmaniu sociálnej štruktúry, tried a sociálnej stratifikácie, jestvuje aj množstvo pokusov o systematizáciu týchto teórií, koncepcií a prístupov. Väčšina...

Lenského pokus o syntézu sociálnej stratifikácie

Lenského pokus o syntézu sociálnej stratifikácieNajznámejší pokus o vytvorenie teórie sociálnych nerovností a sociálnej stratifikácie uskutočnil americký sociológ Lenski a prezentoval ho v knihe Moc a privilégium. Lenski vychádzal z názoru, že jedna teória...

Giddensova teória štrukturácie triednych vzťahov

Giddensova teória štrukturácie triednych vzťahovVo svojej knihe Triedna štruktúra vyspelých spoločností sa inšpiroval Marxovou teóriou, ale hlavne názormi jeho kritikov, a to najmä Weberom. Na základe prehodnotenia diel klasikov Giddens definoval triedy ako: veľký...

Wrightova neomarxistická teória tried

Wrightova neomarxistická teória triedWrightovou prioritnou témou jeho prác je skúmanie sociálnych tried a sociálnej stratifikácie spoločnosti, pričom je nielen teoretikom, ale uskutočňuje aj empirický výskum sociálnej stratifikácie. Vychádzal pritom z názoru, že Marxov model...

Súčasné teórie sociálnej stratifikácie

Súčasné teórie sociálnej stratifikácie Dahrendorfova teória sociálnych triedSvoju teóriu trieda triedneho konfliktu najkomplexnejšie vysvetlil v knihe Sociálne triedy a triedny konflikt v priemyselnej spoločnosti.Časť tejto knihy venoval kritickej analýze Marxových názorov a téz vo...

Súčasné teórie sociálnej stratifikácie

Vzrast novej strednej triedy – V mnohých Marxových prácach je predpoveď postupného zanikania tried, ktoré stoja medzi prácou a kapitálom, medzi proletariátom a buržoáziou. Dahrendorf odmietal myšlienku zániku stredných tried, teda tézu o dichotomizácii...

Funkcionalistická teória sociálnej stratifikácie

Obaja autori tejto koncepcie hovoria, že miera funkčnej dôležitosti sociálnych pozícií je daná tým, či určitá pozícia môže byť nahradená inými – funkčne najdôležitejšie sú teda nenahraditeľné pozície, preto teda stoja najvyššie, aj sú...

Wiliam Lyod Warner a jeho reputačná teória tried

Wiliam Lyod Warner a jeho reputačná teória triedUskutočnil rozsiahli empirický výskum v 40-tych a 50-tych rokoch zameraný na výskum komunít a jednotlivé aspekty ich života, okrem iného aj na aspekt triedneho zloženia komunít. Skúmané...

Funkcionalistická teória sociálnej stratifikácie

Funkcionalistická teória sociálnej stratifikácieFunkcionalistickú teóriu stratifikácie rozpracovali mnohí autori, najznámejšie štúdie k tejto problematike však napísali Talcott Parsons a jeho dva žiaci Kingsley Davis a Wilbert E. Moore.Funkcionalisti teóriu sociálnych nerovností a stratifikácie odvodzovali...

Funkcionalistická teória sociálnej stratifikácie

Davis a Moore tvrdili, že stratifikácia je funkčne nevyhnutná pre organizáciu sociálneho života, pre existenciu spoločnosti. Podľa obidvoch, aby spoločnosť mohla nejako fungovať, musí nejako rozdeľovať svojich členov do sociálnych pozícií a primäť ich,...