Sociálne vedy

Formy štátu

•Formy štátu:Unitárny štát:-medzi najrozšírenejšie formy štátneho usporiadania.Štát má jednu ústavu,jedno zákonodarstvo,jedno občianstvo.Nejestvujú tu časti kt.by mali povahu samostatných štát.útvarov.Podľa toho ako sú podriadené nižšie orgány vyšším, rozlišujeme A.)Unit. štátycentralizované-ústredné org.štátu oprávnené zasahovať do celej...

Delenie politických systémov

II.) Delenie politických systémov:Najčastejšie na demokratické–jeho jednotlivé prvky sa tu môžu realizovať v plnom rozsahu a v plnom rozsahu prejavovať svoj pol.záujem.Politycká hra má v tomto systéme presné pravidlá.nedemokratické-jedna z jeho zložiek tu má...

Parlamentná a prezidentská forma vlády

III.) Parlamentná a prezidentská forma vlády:-rozdiel medzi nimi sa najčasrňtejšie spája s princípom rozdelenia moci medzi najvyššie orgány.Stretávame sa s rosdielnymi názormi napr.-rozdelenie moci je charakteristické pre prezidentskú formu vlády a zlúčenie je typucké...

Autorita

3.Autorita -je formou uplatň.polit.moci,pri kt.sa občania podriaďujú nie preo,že sú presvedč.o správnosti daných rozhodn,alebo že sa boja následkov,ak neuposlúchnu,ale podriaď.sa preto,že uznávajú zdroj príkazov.Delí sa rôz.spôsobom: •formálna aut.,kt.sa opiera o autoritu funkciea al.zastávaného úradu,...

Politický záujem

5.Politický záujem: Je to sústredené,trvalé zameranie ľudí,či ostat.subjektov spoloč.života na uspokojovanie urč. potrieb v obl.celkového urporiadania spoločnosti, vytyčovania smerov a cieľov jej vývoja, princípov jej fungovania a spôs.jej riadenia. Má vždy svoju konkr. podobu....

Znaky polityckého systému

Znaky polityckého systému: A.)Zvrchovanosť B.)Podmienenosť spoločenského prostredia C.)Reletívna samaostatnoť. A.)-tj.že práve PS sa realizuje polit.moc v danej spoločnosti.Je daná tým,že rozhodnutia kt.sa príjmajú sú závezné pre celú spoločnosť. B.)-tj.predovšetkým sociálnou a ek.štruktúrouC.)-je determonovaná špecifickým...

Polit.moc

4.Polit.moc: Správne poznanie a uplatnenie moci,musí pomáhať nastoliť v spoločn.naozaj demokratické,humánne a vzájomne vyrovnané vzťahy. Moc je spoločenský fenomén,kt.významnou mierou ovplyvň.vývoj spoločn., pretože práve moc je jednou z kľúčových otázok polit. Pojem moc nevyhnutne...

OD NOVOVEKU PO VZNIK VEDY O POLITIKE

Význ.teoret.prínosom do rozvoja polit.teórií je aj americká Ústava zo 17.9.1787. Je vedomím prispôsobením polit.skutočností teóriaám vtedajšej doby…Rozvoj názorov na polit. problémy neobišiel ani Slovensko.Zač.10.st. zaniká pod náporom nájazdov Veľká Morava.Územie obýv.Slovákmi sa včleňuje do...

Vznik polit.vedy

2. Vznik polit.vedy(PV): PV ako relatívne samostatná akadem.disciplína zač.v USA. Tam v r.1857bola vytv. prvá „Katedra histórie a polit.vedy“ na Kolumbijskej univerzite. V r.1903 bola zrad.Asociácia polit.vied.Od zač. nášho stor. vznikol v USA rad...

Funkcie politol.

Funkcie politol. plní konkr. spoloč. funkcie: a)poznávacia – je podmienená týmkže kategórie, pojmy a princípy rozpracované politológ. umožň. hlbšie a dokonalejšie poznávať polit.život spoločn., presnejšie zhodnotiť polit.realitu a lepšie sa orient.v obrovskom množstve polit.javov...