Sociálne vedy

KRESŤANSTVO

KRESŤANSTVO. Pôvodné kresťanské učenie,kt. nachádzame v evanjeliách,bolo učením eschatologickým, preto ani vzťah k štátu nebol až taký dôl., pretože vš.svetské je len dočasné,pominuteľné. Sv.Augustín zaob.sa už otázkami politiky a štátu. Boží štát je jediným...

OD NOVOVEKU PO VZNIK VEDY O POLITIKE

OD NOVOVEKU PO VZNIK VEDY O POLITIKE. Na počiatku nov.,bolo význ.počinom rozvinutie zmluvného vzniku št.do teórie spoloč.zmluvy.V nej doch.k teoret.zdôvodneniu tzv.zvrchovanosti ľudu. Teóriu spoloč.zmluvy rozvinul najmä ang.filozof T.Hobbes.Vychádzal z toho,že ľudia v prirodz.stave žili...

Medzi najstaršie patrila forma samovlády,tzv.tyrania

Medzi najstaršie patrila forma samovlády,tzv.tyrania.Plnili pôvodne úlohu ochrany ľudu pre zvôľou šľachty.Až neskoršie sa zvrhli na násilnícke a despotické formy vlády. Vo vývoji gr.polis však postupne zač.vznikať a rozvíjať sa demokracia.Pre polit.zriad.mestských št.bolo char.,že...

TEÓRIA POLITIKY

1. TEÓRIA POLITIKY(TP):1.TP v historickom vývoji: POLITIKA-určitá, zámerná, cieľavedomá činnosť, zamer.na urdržanie al. zmenu daného stavu. Konečným cieľom je získať polit. moc. POLITOLÓGIA siaha svojimi gnozeologickými koreňmi hlboko do dávnej minulosti. Z hľ.širších súvislostí...

Česká republika

7.) Česká republikavznikla dňom 1.1.1993 rozdelení bývalej ČSFR. Pri charakteristike jej stranícko-polit.systému je potrebné vych. z tých istých všeob. zásad, kt. sú uvedené v SR. V súč. obd. je v ČR registrovaných okolo 70...

Slovenská republika

6.) Slovenská republikaunitárny štát, parl. forma vlády-viac.polit. str., vz.1.1.1993 ,94-predč. prl.voľby vytv. pravo-ľavo koaličnááá vláda 3 polit.subj.92 HZDS-Aliancia demokratov+Alternatíva polit. realizmu,Slov. nár.str SNS-koalič.part. HZDS-nár. orient. str.,pravica, deklarovala rozdel. ČSFR, 93-výstup krídla Národnodem.str.Združenie robot.Slov.ZRS-odtrh. sa...

Slovenská republika

Parlamentná forma vlády-najvyš. zákonod. orgán Národná rada SR-jednokom. parlament- 150 poslancov-volení všeob. priam. al. tajnými volbami na 1/4 obd. systémom pomerného zastúpenia. Aktív. vole. pr.- obč.- nad 18 r. a pasívne je obm. 21...

Francúzska republika

4.) Francúzska republikakomb.parl.vl. a prezid.demokracie.Výsledkom je dualizmus polit. reprezentácie – ako priamy reprezentant vôle ľudu vystupuje nielen parlament, ale i ľudom volený prezident republiky. Neprezidentský system. Fr. stranicky syst.-originálna hipolarizácia-Duverger PRAVICA 1.Zhromaždenie pre republiku...

Talianska republika

5.) Talianska republika-časte stried.vlád,pol.št. roztrieštená pol.strKreťansko-demokr.str.DC-katol.ideologia-robotn,rolnici, veľkopodnik – v jan.94 premen. na Taliansku ľudovú str., Demokratická str. ľavice PDS-miod. lavicová str. s demokr. prof.,Socialistická str. PSIstr. reform.social.-odbory,Liber. str. PLI-,Tal. repulik. str. PRI,Tal.soc-dem strPSDI, Tal....

Spojené kráľovstvo VB a Sev. Irsko

Parlament 2 komory 1.Horná snemovňa-snem. lordov-jediné opravnenie-odložiť prijatie zákona o 1 rok-zo 4 kateg. členov-dedičná šlachta-dedičné čl., čl. menovaní kráľovnou za zásluhy do šľacht. stavu na doživ.-nededíč.-,najvyšší predstav. anglikánskej cirkvi-doživ., čl. najvyšších apelačných súdov-doživ....