Sociálne vedy

SRN

3.)SRNpo 2. sv. vojne- 2 uzemia, 1949 prij ustava-vytv. feder. systému 10 krajín s vladou a parlam.. Uzemie spavov. Sov. arm. iný štát NDR1.12.199o podp. vyhlásenie v NY minist. zahr. veci 4 veľmocí- vrát....

Kongres USA

Kongres USA -2 komory 1.Snemovňa reprezentantov – je volená v priamych volbach, každe 2 roky-ma 435 čl., vytv. na základe počtu obyvat. jedn. štatov- na čele Speaker-predseda-voli ho plenum snemovne, 2.Senat– funkčné obd. 6...

Spojené kráľovstvo VB a Sev. Irsko

2.)Spojené kráľovstvo VB a Sev. Irskokonštitučná monarchia – unitárny štát- na čele panovník.-parlamentná demokratická monarchia- premiérsky systém – opiera sa o nepísanú ústavu. Hlavný- Parlament- členovia rady su vyberaní výlučne z členov parlamentu, väčšinový...

KOMPARACIA POLIT. SYSTEMOV

5.KOMPARACIA POLIT. SYSTEMOV1.)USA Rozhodujúce pozície v polit.živote a vštátnom mechanizme sústreďujú do svojich rúk dve silné strany: Demokrati a Republikáni. V USA pôsobí a existuje celý rad ďal. polit.strán: Americka nezavisl. str.,Strana občanov, Libertarianska...

Politický záujem

5.Politický záujem: Je to sústredené,trvalé zameranie ľudí,či ostat.subjektov spoloč.života na uspokojovanie urč. potrieb v obl.celkového urporiadania spoločnosti, vytyčovania smerov a cieľov jej vývoja, princípov jej fungovania a spôs.jej riadenia. Má vždy svoju konkr. podobu....

Funkcie politol. plní konkr. spoloč. funkcie

Funkcie politol. plní konkr. spoloč. funkcie: a)poznávacia – je podmienená týmkže kategórie, pojmy a princípy rozpracované politológ. umožň. hlbšie a dokonalejšie poznávať polit.život spoločn., presnejšie zhodnotiť polit.realitu a lepšie sa orient.v obrovskom množstve polit.javov...

Polit.moc

4.Polit.moc: Správne poznanie a uplatnenie moci,musí pomáhať nastoliť v spoločn.naozaj demokratické,humánne a vzájomne vyrovnané vzťahy. Moc je spoločenský fenomén,kt.významnou mierou ovplyvň.vývoj spoločn., pretože práve moc je jednou z kľúčových otázok polit. Pojem moc nevyhnutne...

Polit.moc

3.Autorita -je formou uplatň.polit.moci,pri kt.sa občania podriaďujú nie preo,že sú presvedč.o správnosti daných rozhodn,alebo že sa boja následkov,ak neuposlúchnu,ale podriaď.sa preto,že uznávajú zdroj príkazov.Delí sa rôz.spôsobom: •formálna aut.,kt.sa opiera o autoritu funkciea al.zastávaného úradu,...

TEÓRIA POLITIKY

V nasledujúcom hist.vývoji sa výskum politiky sústreďoval najmä na konkrétne politickoorganizačné a ústavné formy,kt.spolu s právom mali zabezp.stabil.štátu a polit.zriadenia.Nesporný vplyv na formovanie polit.názorov a skúmanie polit.mali v priebehu 2 pol.18.a na zač.19 st.predstavitelia...

Vznik polit.vedy

2. Vznik polit.vedy(PV): PV ako relatívne samostatná akadem.disciplína zač.v USA. Tam v r.1857bola vytv. prvá „Katedra histórie a polit.vedy“ na Kolumbijskej univerzite. V r.1903 bola zrad.Asociácia polit.vied.Od zač. nášho stor. vznikol v USA rad...