Sociálne vedy

TEÓRIA POLITIKY

Najvýznamnejším prest.reformácie v Nemecku bol M.Luther,kt.zdôrazň.zásadný rozdiel medzi božím a svetským štátom. Medzi význ. predst.reformácie patrili aj T.Munzer, vodca nemeckej sedliackej vojny a švajčiarsky reformátor J.Kalvín. RENESANCIA mala vplyv.a na celý ďal.vývoj spoločnosti .Priniesla...

PODMIENKKY ÚČINNÉHO POSOBENIA

PODMIENKKY ÚČINNÉHO POSOBENIA:Jednota záujmov-prvoradá podmienka akcieschopnosti pol.str.Je základnou podm.pre jej vznik.Polit.programObsah a forma závisia od toho akých ľudí chce str.získať.Nerealizujú sa už osobné ciele,ale celospoločenské.Dosiahnutý počet členov-pre účinné pôsobenie str.to jew nevyhnutmé.Ide o široký...

TEÓRIA POLITIKY

3. TEÓRIA POLITIKY(TP):1.TP v historickom vývoji: POLITIKA-určitá, zámerná, cieľavedomá činnosť, zamer.na urdržanie al. zmenu daného stavu. Konečným cieľom je získať polit. moc. POLITOLÓGIA siaha svojimi gnozeologickými koreňmi hlboko do dávnej minulosti. Z hľ.širších súvislostí...

TEÓRIA POLITIKY

Aristoteles rozvíjal svoje úvahy o problémoch riadenia obce vo svojom diele Politika. Pri analýze št.vych.z toho,že št.je útvarom prirodzených a nutným. Cieľom št.teda ani nemá byť zväčšovanie slávy a bohatstva,ale šťastie občanov.Uvádzal,že v kaž.ústave...

Právny štát

V.) Právny štát:Chrakteristické črty právneho št.-hovoríme o ňom vtedy ak v ňom vládne právo a nie ludia.Všetká činnosť v štáte musí mať právny základ a musí byť realizovaná v rámci platného práva.Nikto sa nemôže...

Klasifikácia polit.strán

Klasifikácia polit.strán:Vládnuce strany:-zvýťazili vo voľbách a rozhodujúcim spôsobom sa podielajú na realizácii moci.Opozičné str.-môže ísť o str.legálne,kt.pracujú v danom PS;nelegálne opozičné str.-pôsobia disfunkčne na daný PS.Organizačná výstavba-delíme str.na str.s prísnou org.výstavbou a str.s voľnou...

Suverenita štátu

Suverenita štátu: -nezávistloť od inej moci-mimo hraníc štátu. Vnútorná suverenita.-štát je na svojom území najvyššou mocou.Vlastná-armáda, polícia, prokuratúra, atď. Vonkajšia suverenita-št.vo svojej zahraničnej činnosi nepodlieha inej moci.Zmluvy s inými št.sú tvorené na základe vlastnj...

Štát v politickom systéme

IV.) Štát v politickom systéme: ŠTÁT – je hierarchicky usporiadaný mocensko riadiaci subsystém politického systému, kt.sa skladá z ľudí (úradníkov) a inštitúcií (orgánov) a títo prostr.práva riadia spoločnosť. -považuje sa tradične za základnú súčasť...

Formy štátu

Formy štátu:Unitárny štát:-medzi najrozšírenejšie formy štátneho usporiadania.Štát má jednu ústavu,jedno zákonodarstvo,jedno občianstvo.Nejestvujú tu časti kt.by mali povahu samostatných štát.útvarov.Podľa toho ako sú podriadené nižšie orgány vyšším, rozlišujeme A.)Unit. štátycentralizované-ústredné org.štátu oprávnené zasahovať do celej...

Delenie politických systémov

II.) Delenie politických systémov:Najčastejšie na demokratické–jeho jednotlivé prvky sa tu môžu realizovať v plnom rozsahu a v plnom rozsahu prejavovať svoj pol.záujem.Politycká hra má v tomto systéme presné pravidlá.nedemokratické-jedna z jeho zložiek tu má...