Sociálne vedy

SOCIÁLNA núdza 2.

SOCIÁLNA núdza 2. Dotácie na vzdelávanie a štúdiumDotácie na stravu a školské potreby a štipendiá sú poskytované s cieľom podporiť vzdelávanieu detí pochádzajúcich z rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Zvyšné druhy štipendií...

SOCIÁLNA núdza 1.

SOCIÁLNA núdza je vtedy ak sa občan nevie zaradiť do spoločnosti, ak si nevie zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o svoju domácnosť z dôvodu veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu Poskytujú sa príspevky na kompenzáciu:...

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc Všetky dávky sú fakultatívnej povahy – ÚPSVaR preskúmava skutočnosti a sám rozhodne či dávku vyplatí alebo nieDelí sa na 2 základné časti: 1. časť, ktorá rieši hmotnú núdzu2. časť, ktorá rieši sociálnu...

Charakteristika systému štátnej sociálnej podpory – jednorázové

Charakteristika systému štátnej sociálnej podpory peňažné dávky z rozpočtu MPSVR SR. Cieľovou skupinou sú najmä rodiny. Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov či príjmovými pomermi oprávnených osôb.Systém jednorazových a opakovaných dávok...

Dávkové vzťahy v poistení v nezamestnanosti 2.

Dávkové vzťahy v poistení v nezamestnanosti 2. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie.Nárok na dávku sa posudzuje samostatne z každého poistenia v nezamestnanosti. Ak vznikne...

Dávkové vzťahy v poistení v nezamestnanosti 1.

Dávkové vzťahy v poistení v nezamestnanosti 1. Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti: – Nárok má poistenec, ak v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti...

Podmienky nároku na SiD

Podmienky nároku na SiD: Nárok má nezaopatrené dieťa, ktorému: 1. zomrel rodič alebo osvojiteľ, ak ku dňu smrti bol poberateľom SD, predčasného SD alebo ID alebo2. ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia...