Sociálne vedy

Parlamentná a prezidentská forma vlády

III.) Parlamentná a prezidentská forma vlády:-rozdiel medzi nimi sa najčasrňtejšie spája s princípom rozdelenia moci medzi najvyššie orgány.Stretávame sa s rosdielnymi názormi napr.-rozdelenie moci je charakteristické pre prezidentskú formu vlády a zlúčenie je typucké...

Volebný zákon Slov.republiky

3.Volebný zákon Slov.republiky: Voľby v SR sa uskut.podľa sys.p.z.a na základe volebného zákona schváleného r.1990 s novelizovanéhoo 26.2.92.Voľby sa kon.na zákl.všeobecného,rovného a priameho voleb.práva tajným hlasovaním.Právo voliť majú občania SR,kt.majú trv.pobyt na úz.SR,a kt.v...

Politický systém

2. Politický systém (PS):Musí poskytovať záruky,že zmeny,ku ktorým dochádza v celej našej spoločnosti pri budovaní nového demekrattického štátu,budú mať trvalý charakter. Názory na politický sysytém: často sa stretávame s pojmom „polit.režim“.Veľká pozornosť sa mu...

Šruktúra PS

Šruktúra PS: -týmto pojmom vyjadrujeme usporiadanie a rozmiestnenie väzieb kt.ho vytgvárajú. Je to spojenie prvkov tvoriacich sysytém.Prvky polityckého syst: -rozčleňujeme ich podľa toho akú plnia funkciu v PS a v danej spoločnosti. Štátne orgány...

Volebné systémy

2.Volebné systémy:(VS) Základné typy VS sú 2: A.)väčšinový VS – je jednoduch.a prehľadný. Štát je rozdelený na toľko obvodov, koľko je miest v parlamente a v kaž. obvode sa volí 1 poslanec. Kandidátov môžu...

VOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY

1. VOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY:1. Voľby a ich zákl.funkcie: Teória volieb ako organická súčasť polit.vedy sa začala utvárať v súvisl.s rozvojom parlamentarizmu. Voľby umožň.preklenúť dilemu,že vš.moc pochádza od ľudu,avšak jej výkon uskut.v mene ľudu...

Moderné techniky zberu dát

16. Moderné techniky zberu dát. Dotazovanie s využitím počítača, internetové výskumy. Výhody a nevýhody oproti klasickým technikám. CADI – Computer assisted data input – získavanie dát pomocou počítača znižuje sa prácnosť spracovávania (kódovania) znižuje...

Úlohy škálovania

17. Úlohy škálovania. Klasifikácia škálových techník. Posudzovacie techniky škálovania. Myšlienkový princíp. Predstavitelia. Všeobecná schéma posudzovacej techniky škálovania – ciele jednotlivých fáz metódy. Popis postupu jednotlivých posudzovacích techník. Definícia škálovania: nahradzovanie nominálnych znakov jedným merateľným...

Klasifikácia

Klasifikácia (komparatívne – porovnávanie stimulov navzájom): párové porovnanie (vždy medzi 2mi stimulmi) (Thunderstone) rank order (určenie poradia, zoradenie) škálovanie s konštantnou sumou (ako rozdelíte 10 miliónov pre charitatívne organizácie) Posudzovacie techniky:párové srovnání (medzi stimulmi...

Kvalitatívne výskumné techniky

15. Kvalitatívne výskumné techniky. Špecifiká a možnosti ich využitia. Individuálne hĺbkové rozhovory. Focus Groups. Zásady a postup pri týchto technikách Klasifikácia:Focus Group (minigroups, extenzívna diskusia, sensitive panel)Individuálne rozhovory (in-depths, pološtandardizované rozhovory, dotazovanie párov, )...