Sociálne vedy

NEnáhodné pravdepodobnostné výbery

NEnáhodné pravdepodobnostné výberyKvótní výběr: – nejčastěji užíván, Kvóta=číselný údaj udávající tazateli kolik má dotazovat lidí s určitými demogr. charakteristikamiPostup: 1)zvolíme výběrové charakt., pro něž stanovíme kvóty. Nejvýše 5 znaků= hlediska, která populaci dosti rozlišují....

Usporiadanie výskumu (Research Design).

4. Usporiadanie výskumu (Research Design). Charakteristiky a typy výskumných šetrení. Research design: typ výskumného projektu:• prípadové štúdie (case study) skúmame jednotlivé jednotky – použije sa v typických alebo výnimočných prípadoch• prieskumy (pozorovania) – skúmame...

Terénny zber dát, jeho fáze a techniky

6. Terénny zber dát, jeho fáze a techniky. Pilotáž. Predvýskum. Organizácia terénnej akcie. Úkolem pilotáže je ověřit všechny výzkumné nástroje a etapy sběru dat, výběrového šetření i analýzy, poskytuje příležitost odstranit včas řadu nepředvídaných...

Populácia, výberový súbor, reprezentativita

3) Populácia, výberový súbor, reprezentativita. Typy pravdepodobnostných a nepravdepodobostných výberov. Populace: soubor jednotiek o kterém vypovídá výskumCílová populace: chceme na ní vztáhnout závěry výzkumného šetření. Základní populace (soubor): v dané situaci zastupuje cílovou populaci,...

Znak v sociológii

2) Znak v sociológii. Klasifikácia znakov. Procesy konceptulizácie a operionalizácie. Znak: premenná, : (číselné) symbolické vyjadrenie vlastnosti, stavu alebo intenzity skúmaného javu. Podmienky:dikriminabilita (rozlišiteľnosť, aspoň 2 rôzne hodnoty)úplnosť (ku každému stavu existuje hodnota znaku)jednoznačnosť...

Chyby atribúcií

Chyby atribúciíTeórie atribúcií predpokladajú, že každý človek je naivný vedec a že každý zbiera informácie, analyzuje ich a robí závery. Atribučné teórie boli potvrdené viacerými vedcami [U4], dnes je však už viac než zrejmé,...

Metódy – spracované otázky na skúšku

Metódy – spracované otázky na skúšku 1) Vedecký výskum, výskumné prístupy, paradigmata. Formulácia výskumného problému.Sociálny výskumný problém. Hypotézy. Definícia: ved. výskum: systematické, kontrolované, empirické a kritické skúmanie hypotetických výrokov o prepokladaných vzťahoch medzi javmyDefinícia:...

Spôsob vnímania a jeho selektivita

Spôsob vnímania a jeho selektivitaJe jasné, že zo všetkých podnetov, ktoré sú okolo nás nieje technicky možné vnímať všetky a preto z nich viacerými spôsobmi vyberáme a vnímame len niektoré. Pri rozhovore máme nespočetne...

„Implicitné osobnosti“

„Implicitné osobnosti“Je dosť možné, že pocit aký ostane z – akoby Goffman povedal – predstavenia, je z väčšej časti určený recency efektom. Ináč to ale bude s tvorením dojmu o svojej osobe – o...

Vytváranie dojmu z pohľadu sociálnej psychológie

Vytváranie dojmu z pohľadu sociálnej psychológie(spracované v atmosfére knihy Ervin Goffman: Všichni hrajeme divadlo) ÚvodVytváranie dojmu, alebo anglicky Impression management je často spojovaný s ničím negatívnym, čo zaváňa pretvárkou a manipuláciu. S poslednými dvoma...