Sociálne vedy

Situačné faktory

Situačné faktory : zloženie a skladba skupiny, vzájomné medziosobné vzťahy medzi jednotlivými členmi, súdržnosť, ujasnenosť cieľov a poslania skupiny… Úlohové faktory: súvisia s charakterom úlohy, jej zložitosťou, zameraním i významom pre jednotlivých členov. Význam...

Psychológia davu

Psychológia davu:Prístup soc. psychológov k veľkým skupinám tvorí analýza správania sa ľudí v dave, mase t.j. správanie v situácii rôzneho charakteru, za prítomnosti väčšieho počtu ľudí. Môže sa jednať o spoločenské, kultúrne, politické udalosti...

SUBJEKT VNÍMANIA

SUBJEKT VNÍMANIAAj pri subjekte vnímania môžeme vyznačiť niekoľko faktorov ktoré ovplyvňujú objektívnosť alebo správnosť vnímania. Závažným psychologickým faktorom je prenášanie osobných kritérií do vnímania a hodnotenia iných.Takto daný člověk vníma toho druhého akoby zo...

Veľké sociálne skupiny

11. Veľké sociálne skupiny :Kultúra a kultúrne vzorce:Žiadna spoločnosť nie je staticky a uzavretý systém. Vyznačuje sa však určitými ustálenými znakmi, ktoré nazývame ako kultúra spoločnosti. Táto vyjadruje pre ňu formy správania, názory, normy,...

Sociálne postoje, etnické postoje

Tieto vzťahy môžu mať chrakter dyády- vzťah jednotlivec-jednotlive, vzťah jednotlivca a skupiny, vzťah skupiny a skupiny i vzťah skupiny a spoločnosti. V životných situáciách môže ísť o rôzne formy a podoby vzťahov. Môžu to...

Činnosť vnímania má vo všeobecnosti tri cykly

Činnosť vnímania má vo všeobecnosti tri cykly ktoré opakujú až do potvrdenia hypotézy. Prvá fáza obsahuje prípravu hypotézy, druhá informácie o objekte vnímania a tretia potvrdenie alebo zamietnutie hypotézy. Hypotéza pozostáva vždy zo skúsenosti...

Sociálne postoje, etnické postoje…

4. Sociálne postoje, etnické postoje, predsudky, utváranie a zmeny postojov:– relatívne stála psychická sústava, vyjadrujúca vzťah človeka k svetu a jeho zložkám– trvalá sústava pozitívnych alebo negatívnych hodnotení, emociálneho cítenia a tendencia konať pre...

Sociálna percepcia

6. Sociálna percepcia:Podstatou sociálnej percepcie je sociálne vnímanie, ktoré sa viaže na vnímanie druhých ľudí. Existujú tri základné typy realizácie sociálneho vnímania-poznávania . Prvým je intuitívne poznávanie ktoré je založené na tzv. vcítení sa...

Sociometrické pozorovanie

Sociometrické pozorovanie – priame, nepriame, krátkodobé, dlhodobé (vonkajšie prejavy v skupine)Sociometrický prieskum – umelo navodená situáciaSociometrické prostriedky v triede:– postavenie jednotlivca v triede– dynamiku sociometrického statusu– porovnanie štruktúry jednej skupiny a druhej skupinyPodmienky sociometrického...

Pracovná skupina

Pracovná skupina : je ďaľším typom skupiny s významným socializačným vplyvom, ktorá vytvára konkrétne sociálne prostredie, v rámci ktorej jednotlivci vykonávajú svoju hlavnú činnosť a to prácu. V porovnaní so školou je to heterogénnejšia...