Sociálne vedy

Predsudky

Predsudky• postoj vcítený negatívnymi emóciami• vždy rigidný, afektívne viazaný na realitu• vzniká v rodine, dôležitá je sociálna identita, človek ich získava v procese interakcie s členmi vlastnej skupiny • to voči ktorým skupinám bude...

Metóda rozhovoru

Metóda rozhovoru:– delí sa na tri časti:1. vstupná časť /motivačná / – voľné otázky, aby bol respondent ochotný odpovedať2. vlastný rozhovor3. záver– nutné je udržať respondenta udržať pri aktívnej spolupráci, klásť primerané a presne...

Spoločenská úroveň

Spoločenská úroveň• hodnotíme správanie = prosociálne = asociálne = antisociálneAsociálne správanie = porušovanie noriem stanovenej spoločnosťou, resp. neprispôsobenie sa týmto normám = cieľom asociálneho správania je dosiahnuť svoj cieľ bez ohľadu na iných ľudí...

Etnické postoje

Etnické postoje– postoje, ktoré má jednotlivec voči niekoľkým alebo všetkým členom etnickej skupiny, sú ovplyvňované poznaním ich etnickej príslušnosti – pri vývine etnických postojov je veľmi dôležité pôsobenie rodiny– stupne vývinu etnických postojov→ etnické...

Pri pracovných kolektívoch so stálejšími skupinami

Pri pracovných kolektívoch so stálejšími skupinami, ktoré majú prijaté zásady, zvlášť pôsobia intenzívne socializačné tlaky a tie smerujú na nových členov. Noví členovia sa musia podrobiť normám a zásadám skupiny, osvojiť si požadované postoje.Iné...

Každá spoločnosť si vytvára určité modely

Každá spoločnosť si vytvára určité modely – vzory, ktoré potom v systéme výchovy predkladá svojim členom, alebo sú tieto samostatne vyberané jednostlivcami. Nemusí sa a ani sa nedosiahne zhoda medzi oficiálne predkladanými vzormi /...

Vo všeobecnosti rozlišujeme tri základné komponenty vnímania

Vo všeobecnosti rozlišujeme tri základné komponenty vnímania a to: atribučný – základom ktorého je to, že vnímanej osobe priraďujeme určité charakteristiky a znaky, očakávací – pri ktorom sa prejavujú očakávania vnímajúcej osoby na správanie...

Individuálna (osobná) úroveň

Individuálna (osobná) úroveň• všíma si aké formy sociálneho správania sa si človek osvojuje v procese socializácie• všíma si vytváranie postojov s inými ľuďmiPrístupy k sociálnemu správaniu:– spoločenská úroveň – tento prístup berie do úvahy...

Analýza produktov

Analýza produktov : – metóda v ktorej bádateľ ( výskumník ) ako subjekt skúma produkty minulej činnosti skúmanej osoby ( skupiny osôb )Produkty delíme na :1.dokumenty – produkty špeciálne vytvorené ako prostriedky prenosu a...

Spoločenské vzťahy

Spoločenské vzťahy, vznikajúce medzi ľuďmi v procese ich činnosti, záhŕňajú politické, právne, ekonomické a mravné. V rámci týchto spoločenských vzťahov sa utvárajú a prebiehajú psychologické vzťahy, ktoré môže byť formálneho i neformálneho rázu, na...