Sociálne vedy

Suma vdovského dôchodku

Suma vdovského dôchodku Suma vdovského dôchodku je 60 % SD alebo ID, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok...

Určenie sumy invalidného dôchodku

Určenie sumy invalidného dôchodku Suma ID poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu...

Podmienky nároku na invalidný dôchodok (ID)

Podmienky nároku na invalidný dôchodok (ID): 1. Poistenec sa stal invalidný2. získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia3. ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na SD alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. FO...

Dávkové vzťahy v dôchodkovom zabezpečení

Dávkové vzťahy v dôchodkovom zabezpečení Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak:1. bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a2. suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia...

Podmienky nároku na nemocenské

Podmienky nároku na nemocenské: SZČO má nárok na nemocenské, ak bola pre chorobu alebo úraz uznaná za dočasne PN podľa Zákona o Liečebnom poriadku na výkon zárobkovej činnosti alebo im bolo nariadené karanténne opatrenie...

Materské, Podmienky nároku na materské 1.

Materské Podmienky nároku na materské: Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní a...