Sociálne vedy

Podľa vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom

Podľa vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom dochádza k uspokojeniu alebo neuspokojeniu interpersonálnych potrieb, na základe čoho možno určiť tri typy interpersonálneho správania:1. deficientné správanie – jednotlivec sa priamo nesnaží uspokojiť svoju potrebu2. excesívne správanie...

Metódy sociálnej psychológie

Metódy sociálnej psychológie: Metóda pozorovania- vedecká metóda získavania informácií spočívajúca v zámernom cieľavedomom systematickom a plánovitom vnímaní a registrácií objektívnych javov pozorovateľom ako subjetkom, Druhy pozorovania: 1. introspekcia – sebapozorovanie, 2. extrospekcia – pozorovanie...

Osobnosť interakcie v soc. prostredí

3. Osobnosť interakcie v soc. prostredí, socializácia, formy socializácie….Človek žije v soc. systéme a jeho pôsobenie je väčšinou viazané na aktuálne sociálne prostredie a jeho podnety. Akceptáciu človeka sociálnym prostredím podmieňujú a ovplyvňujú jednak...

Sociálna psychológia, definícia, predmet, základné pojmy

1. Sociálna psychológia, definícia, predmet, základné pojmy:Predmet sociálnej psychológie – Nákonečný – sociálna psychológia skúma ako sa človek v sociálnych a kultúrnych situáciach utvára /ako ho spoločnosť formuje/ a ako v nich pôsobí /ako...

Hlavná téza článku

Hlavná téza článku.Nastalo politické obsadenie teľa, ktoré je spájané s jeho ekonomickým využívaním. Mocenské ovládanie a ovládajúce sily sa tela predovšetkým zmocňujú ako pracovnej sily. Vedenie na ovládanie tela bolo politickou technológiou tela. Táto...

Netelesný penálny systém

Do súdneho procesu, teda vstupovali rôzne iné inštitúty, ich súdy sa pridávali k samotným juristickým záverom a posudzovali celkový psychický stav súdeného. Po určitom zaradení na škále normality mohlo nasledovať zmiernenie trestu. Na konci...

Čo sa má v týchto procesoch podľa Foucalta skúmať

Čo sa má v týchto procesoch podľa Foucalta skúmať1.) Trestnica sa stáva komplexom spoločných činností. Represívne účinky penality sa dopĺňajú pozitívnymi s cieľom zmeniť dušu zločinca.2.) Analyzujú sa trestné metódy ako špecifické techniky, ktoré...

Netelesný penálny systém

Netelesný penálny systémAko sme už povedali, cieľ trestania sa zmenil, telo nahradila duša. Nastalo nové definovanie priestoru, nová hierarchia, nové tresty. Nastáva posudzovanie indivíduí, osoba sa podrobuje podrobnému psychologickému výskumu a iným náhľadom do...

Telo a trest

Telo a trestTelo bolo v starej penalite nástrojom alebo prostredníkom k trestu. Bolo vystavené neznesiteľným pocitom. Odnímalo sa telo odsúdeného ale jeho integrita osobnosti mu zostala. Naproti tomu nová penalita sa nezameriava na telo...

Nová logika trestania, zmena subjektu

Nová logika trestania, zmena subjektuOdteraz mali byť trestné činy rovnakého druhu potrestané rovnako. Nezáležalo už na tom kto je odsúdený a kam sa v spoločenskej hierarchii zaraďuje. Trestané už totiž nebolo reálne telo, ale...