Sociálne vedy

Ukončenie práce s klientom

Ukončenie práce s klientom – / alebo so skupinou / nastáva vtedy, ak sa vyrieši sociálny problém, zmiernia sa konflikty klienta alebo je práca prerušená pre absolútny nezáujem klienta. Ak sa dosiahlo vyriešenie sociálneho...

Nová penalita

Nová penalitaStarý penálny systém nahradil nový penálny systém v priebehu jedného storočia, po veľkých reformách v 18. a19. storočí. Tieto zmeny znamenali novú ekonómiu trestania. Zmeny sprevádzali škandály, ktoré postihli justíciu. Nastala reforma, ktorá...

Metódy sociálno pedagogickej pomoci

Metódy sociálno pedagogickej pomoci . /SPP/ Sociálno pedagogická pomoc vychádza z uplatnenia prvkov partnerskej a komunikatívnej pedagogiky založenej na ľudskej dôvere, pochopení, solidarite medzi dieťaťom, mladým človekom, sociálnym pracovníkom a rodičom. Obsahuje prvky humánnej...

Delenie výchovných metód

Delenie výchovných metód – podľa toho, na ktorú stránku ľudskej psychiky pôsobíme:1./ metódy pôsobiace na intelekt / presvedčenie, vysvetľovanie /2./ metódy pôsobiace na vôľu / cvičenie, navykanie /3./ metódy pôsobiace na city / povzbudenie,...

Typy komunít

Typy komunít: 1./ sídelná komunita – spoločným znakom je bývanie sociálne vymedzeného priestoru.2./ morálna, psychická komunita – účasť v nej je postavená na psychických väzbách ako aj na hodnotách, ktoré komunita uznáva.3./ terapeutická komunita...

Medzi špeciálne metódy patrí povzbudenie

Medzi špeciálne metódy patrí povzbudenie -klienti prichádzajú za svojím soc. pracovníkom z neistotou, v napätí, či budú akceptovaný, nevedia čo ich čaká, preto je veľmi dôležité v prvej iniciatívnej fáze povzbudiť klientov, oceniť u...

Špeciálne metódy v sociálnej práci

Špeciálne metódy v sociálnej práci: a./ Metóda prípadová / metóda práce s jednotlivcom / – je najviac používaná metóda v praktickej sociálnej práci, vychádza zo psycho – sociálneho prístupu ku klientovi. Cieľom psycho –...

Charakteristika skupinovej metódy

Charakteristika skupinovej metódy – je to psychosociálne pôsobenie na skupinu ľudí, ktorí majú rovnaký alebo podobný problém. Cieľom je napomôcť riešiť problém a prinavrátiť klienta do normálneho života ako celistvú osobnosť. Práca so skupinou...

Všeobecné, základné metódy v soc. práci

d./ Metóda sociálnej terapie – je najnáročnejšia v soc. práci, ide o proces uvedomelého a cieľavedomého snaženia sa o formovanie názorov, presvedčení, návykov, citov a jednania klientov. Celý proces je založený na interakcii medzi...

Experimen. metódy

Experimen. metódy: Rozhovor – používa sa veľmi často a patrí medzi najstaršie. Je označený ako psychogenetický rozhovor, pomocou ktorého zisťujeme jednotlivé obdobia života človeka / detstvo, dospievanie, dospelosť/. Zakaždým sa spíše a vyhotovuje správa...