Sociálne vedy

Všeobecné, základné metódy v soc. práci

Všeobecné, základné metódy v soc. práci: a./ Metóda sociálnej evidencie – zoznámenie sa s klientom a jeho sociálnym problémom, tak ako sa javí v prítomnosti. Základné informácie sa získajú buď priamo/ sociálny pracovník ich...

Zameranie sociálnej práce

Zameranie sociálnej práce. Sociálna práca má dve vymedzenia, je to širšie a užšie vymedzenie, spadá do odborných disciplín, zaisťuje sociálnu starostlivosť o človeka. Užšie vymedzenie soc. práce: je charakteristické priamym, zámerným a pripraveným kontaktom...

Soc. práca ako umenie jednať s ľuďmi

Soc. práca ako umenie jednať s ľuďmi – je to umenie komunikácie s ľuďmi, jednať snimi, pristupovať k nim na základe teoretických a praktických vedomostí a skúseností. Tieto získané vedomosti a poznatky aplikuje pri...

Zhrnutie genealogickej metódy

Zhrnutie genealogickej metódy:1.) Skúma začiatok, ale nie pôvod.2.) Odhaľuje diskontinuitu a rozptyl, ničí kontinuitu.3.) S kontinuitou ruší aj identitu, na ktorej je založená.4.) S identitou a kontinuitou ruší všetky konštanty o ktoré by sa...

METÓDY A PRÍSTUPY V SOCIÁLNEJ PRÁCI

METÓDY A PRÍSTUPY V SOCIÁLNEJ PRÁCI Sociálna práca: patrí medzi pomocné profesie, počiatky charitatívnej práce,17. storočie Octavia HILOVÁ – anglická predstaviteľka, ktorá pri práci s chudobnými zistila, že odstránenie chudoby závisí na rozvoji komunity....

Vzťah medzi G. a dejepisom

Vzťah medzi G. a dejepisomF. stavia G. Do kontrastu k tradičnej histórii. Je to kontrast kontinuity a diskontunity, totality a náhodnosti. Už N. kritizoval nadhistorické stanovisko, ktorého úlohou bolo vysvetliť všetko cez totalitu tak...

Tri modality historického zmyslu

Tri modality historického zmysluHistorický zmysel, aký zmysel by mala mať história:1.) Ničí skutočnosť v priamom rozpore s tým ako história tém sa snaží skutočnosť rozpoznať a rozpamätať sa na ňu.História sa snaží reštituovať „veľké...

Ako pracuje genealóg

Ako pracuje genealóg?F. pristupuje k problematike cez rozlíšenie, ktoré vraj robí N. pri používaní slov Ursprung, Herkunft a Entstehung. Genealogické hľadanie v N. prípade je hľadaním Herkunft alebo Entstehung, ale nie hľadaním Ursprung. Všetky...

Zásady genealogickej metódy

Zásady genealogickej metódy:– Genalóg si nekladie nárok vracať sa v čase, aby hľadal nejakú kontinuitu.– Nesnaží sa ukázať, že minulosť tu ešte je, obsiahnutá vo veci ako jej čistá existencia. – Namiesto toho sleduje...