Sociálne vedy

Vyrovnávacia dávka, Poskytovanie VD

Vyrovnávacia dávka Poskytovanie VD: VD sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca. Počas tehotenstva sa VD poskytuje najdlhšie...

Vyrovnávacia dávka, Podmienky nároku na VD

Vyrovnávacia dávka Podmienky nároku na VD: 1. Zamestnankyňa má nárok na VD, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitých predpisov zakázaná tehotným ženám alebo podľa...

Ošetrovné, Vznik a zánik nároku na ošetrovné

Ošetrovné, Vznik a zánik nároku na ošetrovné Vznik a zánik nároku na ošetrovné: 2. Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania FO alebo dieťaťa a zaniká dňom skončenia potreby ošetrovania alebo...

Ošetrovné, Podmienky nároku na ošetrovné

Ošetrovné Podmienky nároku na ošetrovné Poistenec má nárok na ošetrovné, ak:1. ošetruje choré dieťa, manžela, manželku, rodiča alebo rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou FO, alebo...

Denný VZ na určenie výšky nemocenskej dávky

Denný VZ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie (VZ z ktorého bolo skutočne zaplatené poistné) v RO a počtu dní rozhodujúceho obdobia....

Vymeriavacie základy na výpočet dávok

Vymeriavacie základy na výpočet dávokNemocenké dávky: Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom. Ustanovuje sa opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa údajov štatistického...

Dávkové vzťahy nemocenského poistenia 2.

Dávkové vzťahy nemocenského poistenia 2. Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej PN, v ktorom má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku...

Dávkové vzťahy nemocenského poistenia 1.

Dávkové vzťahy nemocenského poistenia Zamestnanec v dávkových vzťahoch nemocenského poistenia. Nemocenské:Podmienky nároku na nemocenské:Z-c má nárok na nemocenské, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne PN podľa Zákona o Liečebnom poriadku na...

VZ povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO je

VZ povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO je, ak zákon neustanovuje inak, polovica pomernej časti základu dane z príjmov FO dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je...

Vymeriavací základ zamestnávateľa,

Vymeriavací základ zamestnávateľa, ak zákon neustanovuje inak, je VZ jeho zamestnanca. Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie sa zahŕňa aj odmena jeho zamestnanca za prácu, ktorú vykonáva na základe dohôd...