Sociálne vedy

MAKROSOCIOLOGICKÝ PRÍSTUP

MAKROSOCIOLOGICKÝ PRÍSTUP 4. Spoločnosť ako sociálny systém 4. 1. Pojem „spoločnosť“. Typy spoločností Spoločnosť je najvšeobecnejší pojem, ktorý sociológia používa. Spoločnosť definujeme ako skupinu ľudí, ktorá je sebestačná (v produkcii aj reprodukcii). V súčasnosti...

G. Simmel

G. Simmel (1858 – 1918) Je tvorcom interakcionalistickej paradigmy. Socialita je vzájomné pôsobenie ľudí, je to základný efekt vzájomného pôsobenia – interakcie. V práci „Sociológia“ poukazuje na čistú formu sociality, ktorou je priateľstvo. Spoločenský...

Vilfredo Pareto

Vilfredo Pareto Bol presvedčený, že pre zaistenie stability sociálneho života je nutné násilie. S-gia je syntézou rôznych špeciálnych spoločenských disciplín (práva, politickej ekonómie, politických dejín a dejín náboženstva). Jej cieľom je skúmať spoločnosť ako...

Charakter sociologického poznania

3. Charakter sociologického poznania 3.1. Špecifickosť sociálnovedného poznania S-gia disponuje špecifickým prístupom ku skutočnosti tak na teoretickej, ako aj na empirickej úrovni. K špecifickosti patrí aj štruktúra výskumu, ktorý sa pohybuje vo vzájomných väzbách...

Problém objektívnosti a hodnotovej neutrality v sociologickom poznaní

3.3. Problém objektívnosti a hodnotovej neutrality v sociologickom poznaníWeber tvrdí, že sociológ sa musí zdržať akýchkoľvek hodnotení, musí byť neutrálny, využívať objektívnosť, nezanášať do výsledkov výskumu vlastné presvedčenia.Durkheim upozorňuje na to, že sociológia nesmie...

Karl Marx

Karl Marx (1818 – 1883) Aj keď sa jeho názory líšili od Comtových a Durkheimových, podobne ako oni sa pokúšal vysvetliť zmeny v spoločnosti, ku ktorým došlo v dobe priemyselnej revolúcie. Jeho dielo zohralo...

Sociológia ako skúsenostná veda

Sociológia ako skúsenostná vedaMax Weber (1864 – 1920) Aj keď bol ovplyvnený Marxom, odmietal jeho materialistické poňatie histórie a triednym konfliktom neprikladal až taký význam. Vo svojej stratifikačnej teórii rozlišuje princíp ekonomický, politický a...

Emil Durkheim

Emil Durkheim (1858 – 1917) S-gia má podľa neho študovať sociálnu realitu. Prvkami sociálnej reality sú sociálne fakty a ich súhrnom je spoločnosť. Predmet s-gie sú práve tieto fakty; nedajú sa opísať v pojmoch...

Priestorová charakteristika

Priestorová charakteristika: – necítiť sa na svojom mieste, zísť z cesty (sociálno etické charakteristiky)Dimenzia času: – intersubjektívna charakteristika – kombinácia kozmických a spoločenských rytmov, zároveň aj spoločenského subjektívneho času. Čas ovplyvňuje to, ako ľudia...

Funkcie sociológie

Funkcie sociológie Problém funkcií sociológie súvisí s tým ako ten-ktorý sociológ chápe spoločnosť a až na duhom mieste s tým, ako chápe praktický význam sociológie. Podľa Comta sociológia má motivovať myslenie. Chápe sociológiu ako...