Sociálne vedy

Jednotlivé sadzby poistného 2.

Jednotlivé sadzby poistného 2. E. na úrazové poistenie = od 0,3% – 2,1% podľa zaradenia do nebezpečnostnej triedyNebezpečnostná trieda (10 tried, rozdiel vždy 0,2%) sa určuje v závislosti od bezpečnostného rizika jednotlivých skupín ekonomických...

Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom 1.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom (toto je rozpísané pre všetkých poistencov): Zamestnanec, povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie...

Vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistenia 2.

Vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistenia 2. 4. do VZ zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, náhrada za pracovnú pohotovosť, za služobnú pohotovosť, za pohotovosť, príplatok...

Vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistenia 1.

Vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistenia je: 1. príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb a funkčný plat zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,...

Sadzby na jednotlivé poistenia

Sadzby na jednotlivé poistenia: A. nemocenské poistenie = 1,4 % z vymeriavacieho základuB. na starobné poistenie ak nie je sporiteľ = 4% z VZC. na starobné poistenie ak je sporiteľ = 4% z VZ...

Poistné (platí sa Sociálnej poisťovni)

Poistné (platí sa Sociálnej poisťovni): Zamestnanec: 1. nemocenské poistenie2. starobné poistenie3. invalidné poistenie a. poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70% b. poistné na IP...

Zamestnávateľ

Zamestnávateľ je pre a) FO v pracovnom pomere právnická osoba (sídlo alebo jej organizačná zložka je na území Slovenskej republiky) alebo FO (trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný pobyt), ku ktorej je FO v...