Sociálne vedy

Samostatne zárobkovo činná osoba FO

Samostatne zárobkovo činná osoba je FO, ktorá a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie b) má oprávnenie prevádzkovať živnosť c) má oprávnenie na vykonávanie...

Princípy sociálneho zabezpečenia

Princípy sociálneho zabezpečenia – princíp všeobecnosti (univerzality) – vzťahuje sa na všetkých, možnosť pripoistenia– princíp rovnosti – snaha zabezpečiť osoby podľa rovnakých pravidiel, zrušiť rozdiely– princíp komplexnosti (úplnosti) – všetky sociálne udalosti sú pokryté...

Postavenie sociálneho zabezpečenia v sociálnej politike

Postavenie sociálneho zabezpečenia v sociálnej politike Delenie SP: – časť sociálneho zabezpečenia– rodinná politika– zdravotná politika– vzdelávacia politika– bytová politika Sociálne zabezpečenie sa delí na 3 základné systémy: 1. Poisťovací systém – Zdravotné poistenie...

Faktory ovplyvňujúce sociálne zabezpečenie

Faktory ovplyvňujúce sociálne zabezpečenie Faktory vysvetľujú kauzálne vzťahy medzi formou, obsahom a funkciou sociálneho zabezpečenia a komponentami spoločenského prostredia: A. vnútorné faktory a. demografický faktor vplýva na usporiadanie sociálneho zabezpečenia.i. dôležitá je veková štruktúra,...

Koncepcia transformácie sociálnej sféry v SR 2. část

Koncepcia transformácie sociálnej sféry v SR 2. část V stručnosti možno konštatovať nasledovné pozitíva nového systému sociálnehozabezpečenia: – zavedenie trojpilierového kapitalizačného systému dôchodkového zabezpečenia– snaha o adresnejšie poskytovanie dávok a služieb– tlak na osoby...

Koncepcia transformácie sociálnej sféry v SR 1. část

Koncepcia transformácie sociálnej sféry v SR 1. část Slovensko – zmena medzi rokmi 2003 a 2004 Významné zmeny do fungovania systému priniesol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov...

Finančný nástroj pre poradenstvo v oblasti rybolovu

Finančný nástroj pre poradenstvo v oblasti rybolovu. – na znovu oživenie oblastí závislých na rybolove. Európska únia prevzala do svojej agendy dva dokumenty Rady Európy a to Európsku sociálnu chartu z roku 1961 a...

Európsky fond regionálneho rozvoja,

Európsky fond regionálneho rozvoja, má pomáhať vyrovnávať rozdiely medzi bohatými a chudobnými centrami a regiónmi a teda pomôcť zlepšovať sociálnu situáciu ľudí v chudobných regiónoch. Finančná podpora z tohto fondu má investičnú povahu. Z...