Sociálne vedy

ETICKÉ ZÁSADY ODBORNOSTI A POVOLÁNÍ

ETICKÉ ZÁSADY ODBORNOSTI A POVOLÁNÍ 5.l Terénní pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby. 5.2 Terénní pracovník se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci...

Doporučená literatura

Doporučená literatura:BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika. Vybrané kapitoly., Bratislava: FF UK, 1994 Bánská Bystrica: PF UMB, 2000 BOHNISCH, L. Sozialpadagogik des Kindes und jugendealters., Weiheim – Munchen: Juventa, 1993 DOČKAL, J. Člověk a svět. (Úvod...

ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU KE KLIENTŮM

ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU KE KLIENTŮM 2.1 Terénní pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví. 2.2 Terénní pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost...

ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI

ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI 3.1 Terénní pracovník plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli. 3.2 Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v...

Psaná dohoda o spolupráci může intervenci významně pomoci

Psaná dohoda o spolupráci může intervenci významně pomoci. Jde o právně obvykle nezavazující dohodu, která má ovšem svou platnost v rámci sociálně pracovního vztahu. Zpravidla zahrnuje následující prvky: – žádoucí výsledek sociální služby klientovi–...

Etický kodex Čas

5.1 Etický kodex Čas Etický kodex pro streetwork vychází z etického kodexu sociálních pracovníků: ETICKÉ ZÁSADY OBECNĚ 1.1 Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny...

U osob závislých na alkoholu nebo drogách

U osob závislých na alkoholu nebo drogách je třeba očekávat nakupení mnoha problémů: zdravotních, právních, sociálních. Je také nutno počítat s nespolehlivostí těchto klientů a jejich nedůvěrou vůči pracovníkům nápomocných profesí. Klíčem k motivaci...

U některých klientů, zejména nespolupracujících

U některých klientů, zejména nespolupracujících, je třeba tuto fázi dobře připravit, případně rozložit na několik kroků. Doporučuje se následujících pět: – vysvětlení potřebnosti několika následných setkání, během nichž by se prozkoumala klientova situace– identifikace...

Sociální pedagog a jeho postupy při sociální práci

Hlavními požadavky kladenými na informace jsou především objektivnost, úplnost a přehlednost. Sociální pracovníci by je tedy měli zpracovávat pokud možno v krátkém, jednoduchém a logickém souhrnu s ohledem na potřebu dodržování zásady ochrany osobnosti...

Mezi pozitivní projevy klientů…

Mezi pozitivní projevy klientů, u kterých lze očekávat zlepšení a změnu, patří například: – jasné formulování myšlenek a vyjadřování pocitů– kladení otázek a hledání informací, byť v rozporu s dosavadními názory a návyky– schopnost...