Sociálne vedy

Tri druhy politík v EÚ, Štrukturálne FONDY Únie

V EÚ sú tri druhy politík: 1. národné politiky – sú v kompetencii národných vlád (sociálna politika, školská a kultúrna politika),2. spoločné politiky – podieľa sa únia a národné vlády podľa princípu subsidiarity (poľnohospodárska...

Sociálna politika v EÚ 2.

1987 až 1992: Do platnosti vstúpil tzv. “Single European Act”30, podľa ktorého sa od 31. decembra 1993 vytvára spoločný európsky trh. V oblasti európskej sociálnej politiky boli zavedené novéregulácie, týkajúce sa najmä zlepšenia pracovných...

Sociálna politika v EÚ 1.

Sociálna politika v EÚ Vývoj Európskej sociálnej politiky možno rozdeliť do 4 etáp: 1957 až 1972: Základy boli položené Rímskymi zmluvami . Zakladajúce členské štáty však nevyvíjali špecifické spoločné aktivity. Bežné aktivity sa zameriavali...

Sociální politika, Chudoba a sociálna politika

Chudoba a sociálna politika Najvýraznejším javom z hľadiska sociálnej politiky je chudoba. Podľa Katolíckeho sociálneho lexikónu je to trvalý nedostatok prostriedkov na zabezpečenie životných potrieb.Chudoba na Slovensku Na Slovensku má chudoba hlavne tri podoby:1....

Sociální politika, Spravodlivosť a sociálna politika

Spravodlivosť a sociálna politika Spravodlivosť: Legálna – pozeráme sa na ňu z hľadiska platného práva (de lege lata)Etická – vyžaduje zmenu platného práva, z hľadiska určitých predstáv (de lege ferenda)– neexistuje jednotné vymedzenie pojmu...

Sociální politika, Základné princípy SP

Základné princípy SP – princíp sociálnej spravodlivosti – základný princíp v SP. By tu mali byť určité možnosti, aby sa aj odstránili tvrdosti. (v SR to neexistuje) – princíp solidarity – môže byť medzinárodná...