Sociálne vedy

TEÓRIA KONANIA

Osobnosť – 3 polohy, každá osobnosť je predurčená konať 3 spôsobmi:– kognitívne– afektívne– vôľovourčujú, čo bude obsahom konania, vždy prevláda jeden.Situácia – vplyv prostredia na systém konania. Stimuly – objekty, kt tvoria situácie. Stimuly:...

PITIRIM A.SOROKIN

Faktory podmieňujúce stratifikáciu:1) korene nerovností spočívajú v kolektívnom živote individuí2) imperatív vonkajšieho prostredia (geografia ako pôda a klíma)3) vnútorné biopsychické rozdiely ludí, fyzické predpoklady ovplyvňujú psychiku, nedajú sa prehliadnuť (rasa, pohlavie) – Horowitz hovorí,...

Sociálna a kultúrna dynamika

Sociálna a kultúrna dynamika– Úloha kultúry, fenomén kultúry, kultúrny supersystém: (ideačný, idealistický, materiálny). Funkčnou zložkou KS je jazyk, veda, etika, umenie a náboženstvo.– Kultúra ako individualita – detský vek (niektoré v ňom zanikajú), cyklický...

TEÓRIA SOCIÁLNEHO KONANIA

TEÓRIA SOCIÁLNEHO KONANIATALCOTT PARSONS-1902 Colorado Springs, veriaceho prostredia, otec šéf malej college, Londo School of Economics, 5 rokov po smrti Webera univerzita v Heidelbergu u jeho brata Alfreda, tam aj doktorát o Weberovi, Harward...

PITIRIM A.SOROKIN

PITIRIM A.SOROKIN (1889 – 1968) – budoval systém sociológie s elementami, väzbami … ide o systematickú teóriu.– Analytická koncepcia, potvrdil líniu moderne budovanej vedy– Filozofia dejín porovnávaná s O.Stenglerom a Toynbeem.1) ruské obdobie (1889...

PITIRIM A.SOROKIN

Dielo:1) Filozofia dejín – vychádzal z Kovalevského – Sociálna a kultúrna dynamika, Kríza nášho veku, Základné trendy našej doby.2) Rovina všeobecnej sociologickej teórie – systém v sociológii, Sociálna kultúrna dynamika, Spoločnosť, kultúra, osobnosť.3) Odvetvové...

PITIRIM A.SOROKIN

Hranice sociológie – nesmie sa izolovať. Tri smery rozvoja sociológie: 1) Fytosociológia (neujala sa) 2) Zoosociológia 3) Hommosociológia.– Sociológia a psychológia majú prekrývajúci sa predmet, obojstranný vplyv na úrovni mikrosociológie.– Predmet sociológie – interakcia,...

Analytická indukcia

Analytická indukcia – sociológiu treba budovať ako induktívnu vedu, kumulácia poznatkov z jednotlivých prípadov, ale z prípadov istého typu si vyberieme len jeden prípad a ten sa stane potom analytickou jednotkou.Sociológia – štyri základné...

Florian Znaniecki

– Spoločenská rola vedca– Vedy o kultúre 1952 – – Social relations and social roles – vydala jeho dcéra posmrtne.– Mokrzycki1) kultúrne javy ako javy vedomia – hlavný predmet jeho sociologickej tvorby2) humanistický koeficient...

Zdroje

Zdroje:Filozofia pragmatizmu (až v USA), CH empirizmus, novokantovstvo (Dilthey)Humanistická sociológia sa len formuje a nie je metodologický vyhranená, rozdiely s Weberom, Znaniecki odmieta pozitivizmus, ale vychádza s novokantovstva, kto pochádza práve z pozitivizmu, dôraz...