Sociálne vedy

POSTOJE centrálna kategória

POSTOJE centrálna kategória:Atribúty postojov:1) hodnota je determinantom postojov, sú od nej odvodené2) niekedy sa môže zamieňať za hodnotu (nezabiješ! v istom kontexte ako postoj, v istom ako hodnota)3) vždy je orientovaný na nejaký objekt...

Florian Znaniecki

– humanizujúca sociológia – zvýrazňuje význam ľudského faktora, u Znanieckeho ho vyzdvihoval predovšetkým Szczepanski. Američania ho zaraďujú do analytickej školy. Iní autori oceňujú pre vyčlenenie systému v sociálnej realite, systém konanie, nadväzujú naňho Parssons...

Sociologická imaginácia

Sociologická imagináciaTejto práci dáva Mills novú perspektívu, historickú, vracia sa k starému problému v sociológii – problém človeka v dejinách – kde sa nachádza človek v dejinách. V súdobých prácach sa strácal človek (Parssons...

Florian Znaniecki

Florian Znaniecki – nadväzoval na humanizujúcu sociológiu, Maxa Webera. Filozoficky vychádzal z pragmatizmu, novokantovstav, zaujímal sa o iracionalizmus.– napriek vplyvom sa vyprofiloval ako samostatná osobnosť.– Zaujímal sa o literatúru a podobne, ale kvôly problémom...

Charles Wright Mills

Spôsob sociologického uvažovania – humanistická sociológia, teda ide o angažovaného sociológa, ale zdôrazňoval že aj sociológia ako veda má byť angažovaná (funkcia vedy)– nazeranie na konanie ľudí ako čiastočne racionálne a čiastočne iracionálne, sociológia...

Charles Wright Mills

– stratifikačná teória, opiera sa o Maxa Webera, ktorý identifikoval triedy podielom na trhu práce. Vytriedil 24 skupín kategórii zamestancov v rámci strednej triedy na základe rodinných príjmov. Zaujímal sa aj o mentalitu, záujem...

Tématické okruhy

Tématické okruhy:– pôvod poznania – inšpirovaný výsledkami fyziy a hlavne teórou odrazu; svet treba poznávať zmyslovými orgánmi, dôraz na zmyslové poznanie– jednota sociálnych a prírodných vied (priblíženie sa viedenskému krúžku)– metódy vedy:1) pozorovanie2) verifikácia3)...

Paul Felix Lazarsfeld

Paul Felix LazarsfeldRakúšan (1901 – 1976), priekopník empirického výskumu, rozpracoval metodológiu, inšpiroval sociológov, psychológov k novým výskumom. Pokračovateľ kvantifikácie, ale zasadzoval už výsledky do určitej teórie, 4 výskumné centrá – Viedeň, Princetown, NY, Newark–...

Charles Wright Mills

Charles Wright Mills– Radikálna sociológia nie je súčasťou amerického mainstreamu, ide o vybočenie, považovaný v bipolárnom svete za predstaviteľa ľavice až neomarxizmu, inštitucionalistická sociológia, teória konfliktu, humanistická sociológia Maxa Webera – pôvodný zmysel venovať...

Otto Neurath

Otto Neurath (1882 – 1945)– programovo sa hlási k empirickej sociológii, všeobecné zásady Viedenského krúžku prenikajú do sociológie, predstaviteľ austromarxizmu – ľavicovo zmýšlajúci, sociálne inžinierstvo, člen socdemokratickej strany, po anschluse antifašista, emigroval, umiera v...