Sociálne vedy

Behaviorizmus

Behaviorizmus– rozvinula psychológia, implementoval sa aj v sociológii, redukciou predmetu sociológie na správanie sa dostáva Neurath k behaviorizmu, má sa sústrediť len na empiricky pozorovateľné a zachytiteľné správanie, takáto veda sa dá potom použiť...

Sociálne technológie, ich cieľom mala byť zmena spoločnosti

Sociálne technológie, ich cieľom mala byť zmena spoločnosti (inšpirácia fyzikalizmom, neopozitivizmom) pokus zaujímavý, ale neúspešnýLundberg George Andrew 1895-1966– Social research 1929– Foundations of sociology 1939– Can science save us? 1947– Sociology (spoluautor) 1954Sociologický pozitivizmus...

Chicagská škola

Chicagská škola– Park Burgess – ľudská ekológia,– R D McKenzie – Encyklopedia of the social sciences, matematicko založený, pokúsil sa zhrnúť všetky dovtedajšie poznatky sociológie, ovplyvnený naturalizmom, predmetom jeho diela je ekologická organizácia a...

Zdroje oznatkov CH školy

Zdroje oznatkov CH školy– štatistické údaje, ekologické mapy prostredia (gradient, stupňovanie intenzity nejakej charakteristiky), kvantifikujú kvalitatívne charakteristiky, sociometrické škály (vzťahy v malých skupinách), štatistické závislosti– geografické, demografické, súdne materiály– spotrebné štatistikyPrínos:– spoločenské procesy vo...

Novopozitivizmus

Novopozitivizmus (Neopozitivizmus) Akoby tretia vlna pozitivizmu (1. Comte, Spencer a evolucionisti, 2 epistemologický pozitivizmus – Pareto, Durkheim, rozvíjanie teórie poznania, 3 vychádza z prevratu v logike)3 prúdy1) empirická sociológia (Otto Neurath)2) fyzikalistická sociológia (Georg...

Franklin Henry Giddins

1892 založenie katedry sociológie na univerzite v Chicagu (Albion Small)1894 založenie katedry sociológie na Kolumbijskej univerzite v NYEmpirická sociológia – triumf empirizmu, očakávalo sa že prekona špekulatívnosť teoretických systémov, súvisela s rformátorským hnutím, táto...

Albion Small, Robert Ezra Park

Albion Small– skúmal asociácie, spoločnosť je nim tvorená a v nich sa prejavuje prekrívanie záujmov, buď ide o boj, alebo o nové formy združovania, v ľudskej spoločnosti môžeme rozlíšiť rovinu biotickú, dominuje jej proces...

Spoločnosť –komunikácia, styk, pôsobenie

Spoločnosť –komunikácia, styk, pôsobenie, (racionálne konanie)– sociálny charakter spoločnosti– vrodená schopnosť komunikácie– evolučný proces – nie darwinizmus, procesom transformácie konfliktu (prirodzený charakter) na konsenzusKocepcia marginálnej osobnosti– vplyv Deweyho, vychádza sa z podoby komunikácie, buď...

Franklin Henry Giddins

Triedy (klasifikácia)1) Sociálna – trieda ľudí, ktorí sú elitou spoločnosti, ktorí sú najschopnejší (vodcovia, najvzdelanejší,…)2) Nesociálna – jej príslušníci sú egoisti, môžu byť jadrom vzniku nových tried (plutokracia)3) Pseudosociálna – spoločensky marginalizovaní ľudia (bezdomovci,...

Franklin Henry Giddins

Vzťahy: (Giddins sa zaujíma aj o vzťahy pluralistického správania)– konflikt – prirodzený, spontánny dôsledok evolúcie, dôležitý pre prežitie– napodobňovanie – (nadväzuje na Tarda)– tolerancia – jedna zo základných podmienok druhového vedomia (tolerancia druhových vedomí...