Sociálne vedy

KOŠTRUKTÍVNA HÁDKA

– pri neverbálnej komunikácii nebojujeme očami, udržiavame 60 % očný kontakt, negestikulujeme, komunikujeme cez prekážku alebo cez stôl, na stole by nemali byť žiadne predmety, ktoré by mohol klient použiť ako zbraň, komunikujeme v...

STRATÉGIA RIEŠENIA KONFLIKTOV

STRATÉGIA RIEŠENIA KONFLIKTOV– súbor komunikácie pomocou ktorých riešime konflikt– mám definovaný cieľ a cestu – ak nie je tak nie je úspešný konflikta) statická – od začiatku do konca je stále rovnaká, nemení sa,...

INTERPERSONÁLNY KONFLIKT

INTERPERSONÁLNY KONFLIKT– najhorší je medzi dvoma ľuďmi s rovnakými postojmi a pozíciami– závisí od:1) veku – obdobie detstva, puberta, neskorý vek2) pohlavie – ženy sú viac emocionálnejšie, dlho trvá konflikt, muži sú vecnejší, razantnejší,...

Teória konfliktov

Teória konfliktovKonflikt patrí medzi bežnú situáciu života, znamená stret dvoch síl. V iných kultúrach vidia v konflikte riešenie problému. Dva typy konfliktov1) konštruktívny – je vecný a zameraný na riešenie, výsledok je riešenie problému2)...

INTRAPSYCHICKÝ KONFLIKT

INTRAPSYCHICKÝ KONFLIKT– psychoanalýza ho vysvetľuje na:superego – normy, zásady, hodnoty, sociálne normyego – dospelé ja, myslenie, kontakt so svetomID – naše pudy, emocionalita– dva pudy:1) sexuálny pud – eros, zachovanie rodu, libido, hnaní sme...

Ekonomická reforma

26. Ekonomická reforma – každá ekonomická reforma sa uskutočňuje v konkrétnom sociálnom prostredí, preto musí mať vytvorené určité sociálne podmienky a predpoklady. K základným podmienkam úspešnosti patrí: a/ efektívna komunikácia medzi reformátormi a sociálnymi...

Sociálny prípad

29. Sociálny prípad sociálna udalosť, možný alebo v budúcnosti očakávaný jav, záležitosť ktorou sa zaoberáme. Sociálny problém ktorý jedinec alebo skupiny nedokáže vlastnými silami prekonať. Sociálny prípad vzniká na základe vonkajších zásahov do života...

Sociálna spravodlivosť

18. Sociálna spravodlivosť – interpretácia sociálnej politiky prostredníctvom sociálnej práce– predpokladá rešpektovanie práv druhých ako určitý ideál vzťahu tvorby a rozdeľovania hodnôt v spoločnosti– vystupovať spravodlivo voči všetkých ľuďom, rešpektuje aj princíp zásluhovosti– je...

Kódex sociálneho pracovníka

22. Kódex sociálneho pracovníka– nezávislosť– oslobodenie od represie a podradných životných podmienok– protidiskriminačný prístup– demokracia a ľudské práva – ochrana integrity klienta – spoluúčasť klientov – informovanosť – sebaurčenie – odpor proti násiliu –...

Životné minimum

14. Životné minimum– súbor statkov a služieb, ktoré umožňujú osobám žijúcim v domácnosti uspokojovať ich nutné potreby /základné/– minimálne hodnoty sú určované hlavne rodinným prostredím v určitom mieste a v určitom čase – musí...